Privacyreglement Huisartsenpraktijk de Steenbok – Huisartsenpraktijk de Steenbok – Boxmeer

Privacyreglement Huisartsenpraktijk de Steenbok

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor de financiele afhandeling.  Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk de Steenbok is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt door middel van dit document gepubliceerd op de website van onze praktijk op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Alle medewerkers binnen onze huisartsenpraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling). Aangezien wij als behandelaren het belang van een langere bewaartermijn vinden opwegen tegen de nadelen, zullen wij de medische gegevens bewaren, tot 20 jaar na het overlijden tenzij langer bewaren noodzakelijk wordt geacht.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit kenbaar maken aan huisartsenpraktijk de Steenbok. U ontvangt dan een aanvraagformulier, wat u invult en persoonlijk met uw legitimatiebewijs in de praktijk afgeeft. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt een patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van huisartsenpraktijk de Steenbok hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Uw (medische) gegevens worden echter wel, met veronderstelde toestemming, met medebehandelaren (bijvoorbeeld specialist, apotheker) uitgewisseld om goede zorg te kunnen waarborgen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Uitwisseling gegevens

Huisartsenpraktijk de Steenbok wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP) en medicatiegegevens met de apotheek uit.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, draagt uw oude huisarts uw dossier over aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit binnen een maand, nadat u de contactgegevens van uw nieuwe huisarts kenbaar heeft gemaakt. Uw medisch dossier wordt dan door uw oude huisarts via een beveiligde internetverbinding per e-mail aan de nieuwe huisarts overgedragen. Is dit niet mogelijk, dan wordt het dossier persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

____________________________________________________________________________________________________________________

Aanvraagformulier inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens

Gegevens patiënt

Achternaam en voorletters:
Meisjesnaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon (privé of mobiel):
E-mailadres:

 

Onderstaande alleen invullen als de aanvrager een andere persoon is dan de patiënt (dit is uitsluitend toegestaan bij kinderen jonger dan 16 jaar):

Naam aanvrager:
Relatie tot patiënt:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon (privé of mobiel):
E-mailadres:

Verzoekt om:

¨  Inzage medisch dossier
¨  Kopie van/uit medisch dossier
¨  Correctie van de objectieve gegevens in het medisch dossier
¨  Vernietiging van medische gegevens uit het medisch dossier

Het betreft gegevens over de behandeling bij:

Behandeling vond plaats in de periode(n):

Indien het verzoek alleen bepaalde gegevens betreft, om welke gegevens gaat het dan?

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ondertekening patiënt/aanvrager (doorhalen wat niet van toepassing is):

Plaats: …………………….               Datum: …………………………….

 

Handtekening …………………………………………………………………………………………………………….

Registratienummer legitimatiebewijs: …………………………………………………….

Wij vragen u het aanvraagformulier zelf langs te brengen bij de praktijk en uw legitimatiebewijs mee te nemen zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren.